معارف نت : تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم

تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم

رایگان
معارف نت: حال و هوای جبهه ها در ماه محرم

حال و هوای جبهه ها در ماه محرم ؛ نویسنده: علی رضا غلامی

۲۵۰۰۰ تومان
معارف نت : فهم قرآن از منظر ‌نظم شبکه‌ ای ‌یا فراخطی

فهم قرآن کریم از منظر ‌نظم شبکه‌ ای ‌یا فراخطی

رایگان
معارف نت: تحلیل انتقادی ترجمه ساخت‌ها و واژگان قرآن در ارتباط بین زبان با دو سطح ادبیات و فرهنگ

تحلیل انتقادی ترجمه ساخت‌ها و واژگان قرآن در ارتباط بین زبان با دو سطح ادبیات و فرهنگ

رایگان
معارف نت : معناشناسی تاریخی واژه

معناشناسی تاریخی واژه رب | مقالات علوم قرآن و حدیث

رایگان
معارف نت: معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی

معناشناسی بین در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

رایگان
معارف نت: بررسی مشابهت‌ های علم معانی و نظریه ارتباط یاکوبسن با تکیه بر آیات قرآن

بررسی مشابهت‌ های علم معانی و نظریه ارتباط یاکوبسن با تکیه بر آیات قرآن

رایگان
معارف نت : معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی واژگان

معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی واژگان

رایگان
0