موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان


موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان-در حال بارگذاری
۱۳ دی ۱۳۹۶
PDF
800 KB
18
رایگان

عنوان: موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

.

نویسندگان: سلمان قاسم نیا؛ نسرین قاسم نیا؛ عبدالله حاجی علی لالانی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

یکی از ابعاد اعجاز بیانی قرآن، اعجاز در ساختار متن و موسیقی خاص واژگان و آیات قرآن است. این مهم در سیر شکل‌گیری الفاظ، با دو نگاه برون‌ متنی و درون‌ متنی انعکاس می‌یابد؛ موسیقی بیرونی قرآن، ره‌آورد صفات و مخارج حروف، ترکیب زیبای حروف و اِعراب، مد حروف، زیادت و حذف حروف، نیز ترکیب حکیمانه واژگان، نقش فواصل و اسلوب خاص قرآن است. اما موسیقی درونی قرآن، از پیوند تنگاتنگ لفظ با معنا محقق می‌شود؛ لذا همان‌گونه که ویژگی‌های ساختاری و تألیفی الفاظ قرآن بر شکل‌گیری موسیقی متن اثر می‌گذارند، موسیقی الفاظ و کلمات نیز بر معنای واژگان تأثیرگذار است. موسیقی قرآن در فرآیند اجرا نیز که جامع موسیقی درونی و بیرونی است، در بستر ویژگی‌های قاری و بسته به توانمندی و شناخت هرچه بیشتر او از قواعد، لحن، مقامات و نغمات قرآنی ظاهر می‌شود. از این‌رو، مبتنی بر ره‌آورد این تحقیق، می‌توان موسیقی بیرونی و درونی واژگان قرآن را موسیقی ذاتی و موسیقی برخاسته از ویژگی‌های قاری را موسیقی عارضی قرآن نامید.

واژگان کلیدی: قرآن، نظماهنگ، لفظ، معنا، موسیقی بیرونی، موسیقی درونی