نقد مبانی «قرآنیون» در نفی حجیت، احراز و اثبات سنت نبوی


نقد مبانی «قرآنیون» در نفی حجیت، احراز و اثبات سنت نبوی-در حال بارگذاری
۱۳ دی ۱۳۹۶
PDF
900 KB
24
رایگان

عنوان: نقد مبانی «قرآنیون» در نفی حجیت، احراز و اثبات سنت نبوی

.

نویسندگان: زینب طیبی؛ محمد علی مهدوی راد

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

در تاریخ حدیث اهل‌ سنت، اندیشه‌هایی را می‌توان یافت که تحلیل آن‌ها نقش بسزایی در تعامل با سنت و حدیث دارد. ازجمله این اندیشه‌ها، باورهای قرآنیون است که در دوران اخیر رو به گسترش نهاده است. از آنجا که مبانی اصحاب قرآنیون می‌تواند به التقاط، بنیادستیزی و گسترش نگاه منفی به سنّت منتهی گردد، تحلیل علمی مبانی این جریان، تلاشی بایسته و خطیر است. از همین‌رو در این نوشتار کوشش شده است با روش کتابخانه‌ای و رویکردی تحلیلی، مبانی نظریه‌پردازان این جریان در نفی حجیت، احراز و اثبات سنّت روشن گردد.

مهمترین مبانی قرآنیون که در این نوشتار بدان دست یافته و در پی نقد آن هستیم از این قرار است: انحصار وحی الهی در قرآن، تعلق اراده الهی بر حفاظت انحصاری قرآن، انحصار تشریع در قرآن کریم، جامعیت قرآن در شرح و تفصیل همه نیازهای دینی، انحصار جاودانگی الفاظ و معانی در قرآن، انحصار قداست الفاظ و معانی در قرآن، تفرقه‌انگیز بودن سنّت و نفی اصالت تاریخی روایات پیامبر (‌‌ص) از جهت تدوین.

واژگان کلیدی: قرآنیون، سنت پیامبر(ص)، قرآن کریم، اعتبار حدیث