معارف نت : تأثیر صوت قرآن کریم بر سلامت روان

تأثیر صوت قرآن کریم بر سلامت روان | مقالات ISI علوم قرآن و حدیث ؛ الهیات و معارف اسلامی

۳۰۰۰ تومان
معارف نت : شاخصهای اسلامی بودن اقتصاد

شاخصهای اسلامی بودن اقتصاد | دانلود مقالات ISI علوم قرآن و حدیث | مقالات ISI الهیات و معارف اسلامی

۳۰۰۰ تومان
معارف نت : مبانی فلسفی روش مدیریت اسلامی؛ جهان شناسی؛ معرفت شناسی و هستی شناسی

مبانی فلسفی روش مدیریت اسلامی ؛ جهان شناسی؛ معرفت شناسی و هستی شناسی | دانلود مقالات ISI علوم قرآن و حدیث

۳۰۰۰ تومان
حقوق-والدین-وفات-والدین-معارف-نت

حقوق والدین پس از وفات آنها از نقطه نظر اسلام ؛ مقاله ISI

۳۰۰۰ تومان
 اصول و فرهنگ اسلامی کاربردی برای بهبود کیفیت زندگی در شهرهای اسلامی

اصول و فرهنگ اسلامی کاربردی برای بهبود کیفیت زندگی در شهرهای اسلامی ؛ مقاله ISI

۳۰۰۰ تومان
تاثیر گوش دادن به قرآن کریم بر پاسخ استرس - معارف نت

تاثیر گوش دادن به قرآن کریم بر پاسخ استرس فیزیولوژیکی در میان بیماران مسلمان در واحد مراقبت های ویژه

۳۰۰۰ تومان

مفاهیم تغذیه ای و مواد غذایی ذکر شده در قرآن کریم

۳۰۰۰ تومان
مدیریت منابع انسانی - معارف نت

مدیریت منابع انسانی، مبنی بر شاخص توسعه انسانی اسلامی (روش مبتنی بر قرآن کریم)

۳۰۰۰ تومان
0