عبادت فرشتگان

تبیین موضوعی عبادت فرشتگان از منظر قرآن

۱۰۰,۰۰۰ ریال
اسباب نزول آيه­ مباهله در منابع شيعه و اهل سنت

اسباب نزول آیه مباهله در منابع شیعه و اهل سنت

۱۵۰,۰۰۰ ریال
شیوه های نظارت بر کارگزاران حکومتی از منظر سیره مدیریتی حضرت علی (ع)

شیوه های نظارت بر کارگزاران حکومتی از منظر سیره مدیریتی حضرت علی (ع)

۱۰۰,۰۰۰ ریال

تاثیرات نماز بر آرامش روان از منظر قرآن کریم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مبانی اخلاق پزشکی از منظر قرآن و روایات

مبانی اخلاق پزشکی از منظر قرآن و روایات

۱۵۰,۰۰۰ ریال

فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن در جامعه از منظر قرآن و روایات

۱۰۰,۰۰۰ ریال
0