لیست مجلات علمی پژوهشی رشته علوم قرآن و حدیث

لیست نشریات و مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث سال ۱۳۹۸

رایگان
تضعیف راویان حدیث در کتاب معرفه الحدیث

مبانی تضعیف راویان حدیث در کتاب معرفه الحدیث محمدباقر بهبودی

رایگان
دعاوی اعجاز علمی قرآن

دانلود word: نقدی بر هفت نمونه از دعاوی اعجاز علمی قرآن

۱۰۰۰۰ تومان
تاملی در حدیث من اخلص لله

دانلود word: تاملی در حدیث من اخلص لله از نگاه فریقین

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود word: مطالعه تطبیقی مدل‌ های آغاز آفرینش از منظر قرآن و کیهان شناسی

۱۰۰۰۰ تومان
موسیقی عربی و قرائت قرآن کریم

فایل WORD: موسیقی عربی و قرائت قرآن کریم

۱۰۰۰۰ تومان
دعای حضرت زکریا و حضرت نوح در قرآن

فایل WORD: بررسی بلاغت دعای حضرت زکریا و حضرت نوح در قرآن

۱۰۰۰۰ تومان
مبانی اصالت صلح

فایل WORD: بررسی مبانی اصالت صلح در کتاب و سنت با رویکرد انتقادی نسبت به تفسیرهای متون مقدس در دوره میانه

۱۰۰۰۰ تومان
مجلات علمی ترویجی علوم قرآن و حدیث

لیست مجلات علمی ترویجی علوم قرآن و حدیث

رایگان
نظام توحید افعالی در قرآن و حدیث

فایل word: نظام توحید افعالی در آیات و روایات

۱۰۰۰۰ تومان
بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا در عراق و خراسان

فایل WORD: بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا (ع) در عراق و خراسان

۱۰۰۰۰ تومان
جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

فایل WORD: جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ مقارنه و تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

۱۰۰۰۰ تومان
شباهت عیسی با آدم در نظام آفرینش انسان در قرآن

فایل WORD: وجوه شباهت عیسی با آدم بر اساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان

۱۰۰۰۰ تومان
دیدگاه یوری روبین در مورد آیه کونوا قردة خاسئین ؛ مسخ در قرآن

فایل word: تحلیل انتقادی دیدگاه یوری روبین در اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین از کتاب مقدس

۱۰۰۰۰ تومان
داستان حضرت موسی با روش ژپ لینت ولت

فایل WORD: تحلیل روایی داستان حضرت موسی (ع) با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت

۱۰۰۰۰ تومان
ناروا بودن کشتار جمعی در آیات و روایات

فایل word: دلالت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی

۱۰۰۰۰ تومان
ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ سیوطی

فایل word: ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ؛ ارزیابی ﺗﻘﻄﯿﻊ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ

۱۰۰۰۰ تومان
معارف نت - حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن با تاکید بر روایات عرض در تفسیر تسنیم

فایل word: حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن با تاکید بر روایات عرض در تفسیر تسنیم

۱۰۰۰۰ تومان
مجلات علمی ترویجی علوم قرآن و حدیث

لیست مجلات علمی ترویجی رشته علوم قرآن و حدیث

رایگان
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ - معارف نت

فایل word: ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ

۱۰۰۰۰ تومان
معارف نت - آداب شاگردی و استادی در داستان موسی و خضر

فایل word: آداب شاگردی و استادی در داستان موسی و خضر (ع)

۱۰۰۰۰ تومان
خیط ابیض و اسود و زمان تحقق فجر صادق در قرآن کریم

فایل word: خیط ابیض و اسود و زمان تحقق فجر صادق در قرآن

۱۰۰۰۰ تومان
مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن ؛ چیستی، رهیافت‌ها و گونه‌ها - معارف نت

فایل word: مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن ؛ چیستی، رهیافت‌ها و گونه‌ها

۱۰۰۰۰ تومان
عبادت فرشتگان

تبیین موضوعی عبادت فرشتگان از منظر قرآن

۱۰۰۰۰ تومان
0