معارف نت : بررسی و آسیب شناسی ترجمه حرف تعریف (ال) در قرآن

بررسی و آسیب شناسی ترجمه حرف تعریف (ال) در قرآن کریم | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

رایگان
معارف نت : تأثیر صوت قرآن کریم بر سلامت روان

تأثیر صوت قرآن کریم بر سلامت روان | مقالات ISI علوم قرآن و حدیث ؛ الهیات و معارف اسلامی

۳۰۰۰ تومان
معارف نت : جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن

جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

رایگان
معارف نت : شاخصهای اسلامی بودن اقتصاد

شاخصهای اسلامی بودن اقتصاد | دانلود مقالات ISI علوم قرآن و حدیث | مقالات ISI الهیات و معارف اسلامی

۳۰۰۰ تومان
معارف نت : مبانی فلسفی روش مدیریت اسلامی؛ جهان شناسی؛ معرفت شناسی و هستی شناسی

مبانی فلسفی روش مدیریت اسلامی ؛ جهان شناسی؛ معرفت شناسی و هستی شناسی | دانلود مقالات ISI علوم قرآن و حدیث

۳۰۰۰ تومان
معارف نت : تحلیل زیبایی شناسی آیات قرآن کریم برپایه عنصر انسجام و پیوستگی

تحلیل زیبایی شناسی آیات قرآن کریم برپایه عنصر انسجام و پیوستگی | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

رایگان
معارف نت : نقش صور بیانی در تبیین مضامین قرآنی در تفسیر تسنیم

نقش صور بیانی در تبیین مضامین قرآنی در تفسیر تسنیم | دانلود مقالات علوم قرآنی

رایگان
معارف نت : سبک شناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی

سبک شناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

رایگان
0