معارف نت : نقش صور بیانی در تبیین مضامین قرآنی در تفسیر تسنیم

نقش صور بیانی در تبیین مضامین قرآنی در تفسیر تسنیم | دانلود مقالات علوم قرآنی

رایگان
معارف نت : سبک شناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی

سبک شناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

رایگان
معارف نت : معناشناسی و ملاک‌ شناسی جدال احسن قرآنی

معناشناسی و ملاک‌ شناسی جدال احسن قرآنی؛ دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

رایگان
معارف نت : معناشناسی تاریخی‌ توصیفی واژه ریح در قرآن

معناشناسی تاریخی‌ توصیفی واژه ریح در قرآن کریم؛ دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

رایگان
معارف نت : مفهوم سازی اعمال نیک در قرآن کریم

مفهوم سازی اعمال نیک در قرآن کریم با رویکردی شناختی دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

رایگان
معارف نت: نقش آخرت گرایی در رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه نهج البلاغه

نقش آخرت گرایی در رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه نهج البلاغه؛ دانلود مقالات علوم قرآنی

رایگان
معارف نت : فلسفه اخلاق مبتنی بر میانه روی در سخنان امیر‌ مؤمنان

فلسفه اخلاق مبتنی بر میانه روی در سخنان امیر‌ مؤمنان(ع)؛ دانلود مقالات علوم قرآنی

رایگان
معارف نت : شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش‌ های اسلامی

شناسایی و رتبه بندی تامین کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش‌ های اسلامی از منظر قرآن و نهج البلاغه

رایگان
0