آراء معتزله در مطالعه تطبیقی بین گرایش تفسیری طوسی و طبرسی


آراء معتزله در مطالعه تطبیقی بین گرایش تفسیری طوسی و طبرسی-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: آراء معتزله در مطالعه تطبیقی بین گرایش تفسیری طوسی و طبرسی

نویسندگان: محسن قاسم‌ پور راوندی ؛ سمیه مسعودی‌ نیا

واژگان کلیدی: شیخ طوسی؛ طبرسی؛ مطالعه تطبیقی؛ معتزله؛ گرایش تفسیری

سطح مقاله: علمی پژوهشی