تصویر آفرینش در مناظره عمران صابی با امام رضا (ع)


تصویر آفرینش در مناظره عمران صابی با امام رضا (ع)-در حال بارگذاری
۲ فروردین ۱۳۹۷
PDF
1700 K
رایگان

تصویر آفرینش در مناظره عمران صابی

نویسندگانجواد شمسی ؛ عباس جوارشکیان

 

سال انتشار: ۱۳۹۵
 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدیامام رضا(ع) ؛ عمران صابی ؛ آفرینش ؛ تمثیل آینه

 

چارچوب مباحث اصلی:

پیشینه پژوهش

طوقیبا: جدل یا مناظره

مناظره عمران صابی با امام رضا (ع)

زبان مناظره

کیفیت آفرینِش :

Ô آفرینِش: خلق بدون پیشینه

Ô حروف: آفرینِش نخست

هدف آفرینِش رفع نیاز نیست:

Ô شبهه رفع نیاز

Ô استدلال نخست در رد شبهه رفع نیاز

Ô قیاس دوم در رد شبهه رفع نیاز

Ô قیاس سوم در رد شبهه رفع نیاز

نسبت آفریننده و آفریده: بینونت یا وحدت

Ô تمثیل آینه

آفرینش - مناظره عمران صابی