آیین دوست یابی در سخنان امام رضا (ع)


آیین دوست یابی در سخنان امام رضا (ع)-در حال بارگذاری
۲۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
2500 K
رایگان

آیین دوست یابی در سخنان امام رضا

نویسنده: مرتضی رحیمی

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

اشاره امام رضا (ع) به حقوق دوست ، آداب دوستی و ویژگی‌ های دوست نشانگر توجه آن حضرت به استحکام پایه‌ های دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر است. از آن جا که تهاجم فرهنگی همه وجوه سبک زندگی اسلامی از جمله سبک دوستی اسلامی را نشانه گرفته ، بیان آیین دوست یابی اسلامی در حفظ سبک دوستی مد نظر اسلام مفید است.
بیان سبک برخورد با برادر مومن و حقوق وی و نیز تشویق به گرفتن برادر (دوست) برای خدا ، ایمان و باور دینی نشانگر اهمیت ایمان در سبک دوستی اسلامی می باشد.
این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده درباره این که در سخنان امام رضا (ع) به چه شاخص‌ های دوستی اشاره شده پرداخته است تا به ترویج سبک آیین دوست یابی اسلامی کمک کند.

واژگان کلیدی: دوستی؛ دوست؛ شاخص‌ ها؛ حقوق دوست؛ امام رضا (ع)

 

چارچوب بخش های اصلی مقاله:

اهمیت دوست و دوستی

شاخص های دوستی:

Ô رفع نواقص و نقاط ضعف

Ô ایمان و باور دینی

Ô رعایت فضایل اخلاقی و پرهیز از رذایل اخلاقی

Ô دوست داشتن برای دوست آن چه را که شخص برای خودش دوست دارد

Ô آرزوی خوب داشتن برای دوست

Ô دوستی با هم جنس

حقوق دوست

ویژگی های مهم دوست

آداب دوست

آیین دوست یابی در سخنان امام رضا

آیین دوست یابی در سخنان امام رضا