مقام ابن عقده در تکوین رجال امامیه


مقام ابن عقده در تکوین رجال امامیه-در حال بارگذاری
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله: مقام ابن عقده در تکوین رجال امامیه

 

ابن عقده - معارف نت

اعظم فرجامی ؛ عزیزعلی حسن پور

 

واژگان کلیدی:

ابن عقده ؛ توثیقات ابن عُقده ؛ دانش اولیه رجال ؛

 

ابن عقده - معارف نت

 

ابن عقده - معارف نت

ابن عُقده کیست؟  اختلاف نظر قدما و متاخران در توثیق ابن عُقده و اعتبار توثیقات وی ؛

حسین بن مختار

آثار رجالی ابن عُقده ؛

واکنش رجالیان امامی به اقوال رجالی ابن عُقده : کشی (قرن۴) ؛ نجاشی (قرن۵) ؛ مقایسه ابوالعباس بن نوح با ابوالعباس بن عُقده در جال نجاشی؛ شیخ طوسی ؛ علامه حلی ؛ تفردات علامه حلی در نقل از ابن عُقده .

انفراد ابن عُقده در مدح و توثیق راویان

 

ابن عقده - معارف نت