بررسی شخصیت رجالی ابوخالد کابلی با تاکید بر تمییز مشترکات


بررسی شخصیت رجالی ابوخالد کابلی با تاکید بر تمییز مشترکات-در حال بارگذاری
۲۱ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله: بررسی شخصیت رجالی ابوخالد کابلی با تاکید بر تمییز مشترکات

 

ابوخالد کابلی - معارف نت

منا زینلی طرقی ؛ علیرضا اشتری تفرشی ؛ روح الله بهشتی پور

 

واژگان کلیدی:

ابوخالد کابلی؛ ابوخالد قماط ؛ تمییز مشترکات ؛ غلو ؛ وثاقت .

 

ابوخالد کابلی - معارف نت

 

ابوخالد کابلی - معارف نت

ابوخالد کابلی و تمییز مشترکات: دسته بندی نظرات رجالیان درباره ابوخالد کابُلی.

بررسی و ارزیابی نظریات رجالیان: ارزیابی گزارش علامه حلی؛ ارزیابی گزارش ابن شهرآشوب در مناقب؛ گزارش ابن داوود ؛ ارزیابی گزارش ابن داوود ؛ ارزیابی گزارش ابن شهرآشوب در مناقب و معالم ؛ ارزیابی گزارش ابن عقده .

ادله تمییز مشترکات رجالی میان ابو خالد کابُلی و ابوخالد قماط .

وثاقت ابو خالد کابُلی: استخراج توثیقات خاص ابو خالد کابُلی؛ استخراج توثیقات عام درباره ابو خالد کابُلی؛

 

ابوخالد کابلی - معارف نت