ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل‌ عمران

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 21 دی 1396
دسته بندی:

ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل‌ عمران

.

نویسندگان: سید عبدالرسول حسینی‌ زاده ؛ سید ابراهیم مرتضوی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل‌ عمران در ذیل آیات مختوم به دو اسم «رحمن و رحیم»، «حی و قیوم»، «عزیز و حکیم»، «غفور و رحیم»، «سمیع و علیم»، «عزیز و ذوانتقام» و «واسع و علیم» پرداخته است. با نظرداشت توقیفی بودن ترتیب و نظم کلمات در قالب آیات قرآن و نیز تنظیم آیات در درون سوره‌ ها، ارتباط و همخوانی اسماء الهی با مضامین آیات امری انکارناپذیر است. این ارتباط به چند صورت نمود یافته است که عبارتند از:

«ارتباط با خود آیه»، «پیوند با آیه قبل یا آیه بعد»، «ارتباط با دو آیه قبل و بعد» و «ارتباط با محتوای کلی چند آیه». در سه مورد نخست، ممکن است ارتباط با صدر، میانه و ذیل آیات برقرار باشد و در مورد «ارتباط با محتوای کلی چند آیه»، نفی الوهیت از غیر خداوند که مهم‌ترین مسئله دینی است، در سوره آل عمران مطرح شده است و اسماء حی، قیوم، عزیز و حکیم با آن پیوند خورده است.

واژگان کلیدی: آیات مختوم به دو اسم, اسماء الهی, سوره آل‌ عمران, ارتباط درونی آیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث