تحول مفهوم اساطیر الاولین در تفاسیر


تحول مفهوم اساطیر الاولین در تفاسیر-در حال بارگذاری
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: تحول مفهوم اساطیر الاولین در تفاسیر

نویسنده: محمدرضا حسنی جلیلیان

واژگان کلیدی: قرآن; تفاسیر; اساطیر الاولین; نضربن ‌حارث

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۵

دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث