کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبار


کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبار-در حال بارگذاری
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبار  

نویسندگان: سید کاظم طباطبایی ; سمیه طاهری

واژگان کلیدی: قرآن; تحلیل گفتمان; استضعاف; استکبار; ایمان; کفر

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۵

معارف نت