اعتبارسنجی سندی و تحلیل متنی روایات فرزندآوری


اعتبارسنجی سندی و تحلیل متنی روایات فرزندآوری-در حال بارگذاری
۱۴ تیر ۱۳۹۷
PDF
600 K
17
رایگان

عنوان مقاله: اعتبارسنجی سندی و تحلیل متنی روایات فرزندآوری

.

نویسندگان: طاهر علی محمدی ، مهدی اکبرنژاد، سعیده رضایی

.

سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

واژه‌های کلیدی: اعتبارسنجی سند، روایات مشوق فرزندآوری، روایات مخالف فرزندآوری، تحلیل متنی روایات.

.

چکیده

از مباحث مهم مطرح‌ شده چند دهه گذشته در ایران و جهان، مسئله جمعیت و کنترل یا افزایش آن است. در این‌ باره روایات متعدد و گاه به ظاهر متعارضی در منابع روایی شیعه وجود دارند که می‌طلبد از جهت سند، اعتبارسنجی و از جهت متن، تبیین و تحلیل گردند. برای دست‌ یابی به این هدف، ابتدا اعتبار سندی روایات مشوق فرزندآوری و سپس روایاتی که به نوعی به کنترل موالید اشاره دارند بررسی شده‌، آنگاه با تکیه بر دیدگاه رجالیون و تحلیل روایات صحیح مشوق فرزندآوری، به اثبات رسیده که حکم اولیه تکثیر نسل و ازدیاد فرزندآوری، رجحان و استحباب است و از روایتی که توهم مخالفت آن با ازدیاد نسل می‌رود، چنین استفاده‌ ای نمی‌  شود.