میزان اعتبار راویان عامه از دیدگاه علمای شیعه


میزان اعتبار راویان عامه از دیدگاه علمای شیعه-در حال بارگذاری
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله: میزان اعتبار راویان عامه از دیدگاه علمای شیعه

 

میزان اعتبار راویان عامه - معارف نت

حمیدرضا بصری ؛ فرشته دارابی

 

اعتبار راویان عامه - معارف نت

راویان اهل سنت ؛ راویان اهل سنت ؛ مبانی رجالیان؛ توثیق راویان

 

اعتبار راویان عامه - معارف نت

اعتبار راویان عامه

اهمیت راویان اهل سنت .

شروط راوی : الف) عدالت ؛ ب) وثاقت ؛ ج) ایمان .

ادله توثیق راویان اهل سنت :  الف) عملکرد متقدمان :

۱ توثیقات خاص: ثقه ؛ شیخ محدثان ؛ صاحب کتاب ؛

۲ توثیقات عام : اجماع متقدمین ؛ راویان اسناد کتاب ابن قولویه ؛ روایان اصحاب اجماع ؛ کارگزار ائمه ؛ شاگرد اهل بیت ؛ توثیق شیخ نجاشی ؛ راویان پر حدیث ؛

ب) عملکرد متاخرین : نقد متن

حوزه پذیرش روایات عامه ؛ تعداد عامی در کتب رجالی .