الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه


الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه-در حال بارگذاری
۱۳ بهمن ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه

الگوی تکریم مردم تعامل سیاسی

نویسندگان: رضا جعفری؛ محمود کریمی؛ فتح الله رشیدزاده

چکیده
تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه در سیره عملی امام علی(ع) امری برجسته است. این پژوهش با هدف چیستی و چرایی و چگونگی موضوع و روش مطالعه داده بنیاد و با گردآوری کتابخانه ای تدوین یافته است. داده ها به روش توصیفی تحلیلی، تجزیه و تحلیل گردیده اند. پژوهش نشان داد که در الگوی حکومتی امام علی(ع) تکریم مردم با نگرش به کرامت ذاتی انسان و به اقتضای تکلیف انسانیاو بوده و با کشف ۲۲ شاخص از نهج البلاغه پیرامون تکریم مردم، فرضیه های تحقیقاثبات و این شاخص ها، ذیل چهار مقوله ی «فرهیختگی»، «حق»، «عدل» و «عزت» قرارگرفت.

این چهار مقوله پارادایمهای نظریۀ مورد بحث را شکل داد. معنای این نظریه آن است؛ در جامعه ای که مردم در تعامل سیاسی با زمامدار، از عزت برخوردار و حق خود را استیفا نمایند؛ امور متناظر به آنان، بر بستر عدل جاری و زمینه ی فرهیختگی مردم فراهم خواهدد گشت؛ چنین تعاملی، بر محور تکریم استوار است.

واژگان کلیدی: امام علی ؛ نهج البلاغه ؛ تعامل سیاسی ؛ تکریم و کرامت ؛ زمامدار ؛ مردم

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی