واکاوی ارکان و شاخص ‌های آموزه امامت در روایات رضوی


واکاوی ارکان و شاخص ‌های آموزه امامت در روایات رضوی-در حال بارگذاری
۲۸ اسفند ۱۳۹۶
PDF
2500 K
رایگان

آموزه امامت در روایات رضوی

نویسندگان: مهیار خانی مقدم؛ عبدالرضا زاهدی

 

واژگان کلیدی: امام؛ ارکان امامت؛ شاخص های امامت؛ امام رضا(ع)

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چارچوب بخش های اصلی مقاله:

ارکان آموزه امامت در روایات رضوی :

۱ حکمت الهی ۲ هدایت الهی ۳ رضایت الهی

شاخص های آموزه امامت در روایات رضوی :

الف) ضرورت تکمیل آخرین دین الهی ب) انحصار امامت در اهل بیت پیامبر و نفی خلافت

ج) هدایت جامع نگر: نقش امام در ابعاد دینی ؛ نقش امام در ابعاد زمانی زیست انسانی

د) مهم ترین ویژگی های مادی و معنوی امام: ویژگی های ممتاز جسمی امام ؛ لوازم در اختیار امام ؛ ویژگی ممتاز اخلاقی و رفتاری امام ؛ ویژگی ممتاز ذاتی و روحانی امام ؛ معرفت به امام ؛ محبت به امام ؛ تبعیت از امام

 

 امامت در روایات