«انذار» از روش تا اصل تربیتی


«انذار» از روش تا اصل تربیتی-در حال بارگذاری
۱ تیر ۱۳۹۷
PDF
400 K
13
رایگان

عنوان مقاله: «انذار» از روش تا اصل تربیتی

 

نویسندگان: حمیدرضا یونسی ، دکتر نیکو دیالمه

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

پژوهش حاضر با تأکید بر واژه انذار در قرآن کریم و ارائه تبیینی از معنای لغوی و احصای خصوصیات معنایی این واژه در کاربرد قرآنی تعریفی جامع از این واژه ارائه داده تا جایگاه این مفهوم در کاربرد تربیتی آن را از قواره یک «روش تربیتی» به میزان یک «اصل تربیتی» ارتقاء دهد.

واژه‌های کلیدی: انذار، اصل، روش، تربیت، مربی، متربی