باب شکر کافی در سنجش با قرآن


باب شکر کافی در سنجش با قرآن-در حال بارگذاری
۶ مرداد ۱۳۹۷
PDF
400 K
30
رایگان

عنوان مقاله: باب شکر کافی در سنجش با قرآن

.

نویسندگان: حسن خرقانی , سید مهدی خدایی

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

کلمات کلیدی: نقد حدیث ، تفسیر اثری ، عرضه حدیث بر قرآن ، موافقت حدیث با قرآن ، اصول کافی ، باب شکر

چکیده

قرآن‌ کریم استوارترین سند برجای مانده از رسالت پیامبر اسلام است. از این رو هم بداهت عقل و هم صراحت نقل آن را مهمترین معیار و مرجع در نقد سایر گزاره‌های دینی می‌داند. در این نوشتار سعی شده است با جست‌وجوی شواهد قرآنی قرآن کریم استوارترین سند برجای‌ مانده از رسالت پیامبر اسلام است. از این رو هم بداهت عقل و هم صراحت نقل آن را مهم‌ترین معیار و مرجع در نقد سایر گزاره‌ های دینی می‌ داند.

در این نوشتار سعی شده است با جستجوی شواهد قرآنی روایات « باب شکر » الکافی شریف میزان سازگاری این روایات با آیات قرآن سنجیده شود. این پژوهش ضمن آنکه نشان می‌دهد که تمامی ۳۰ روایت این باب با آیات کتاب خدا همساز هستند و از این طریق نمونه‌ هایی ملموس و عینی از موافقت حدیث با قرآن را عرضه می‌دارد، شیوه‌ای جدید در عرضه روایات بر قرآن را نشان می‌دهد که با کنار هم نهادن آیات و ایجاد ملازمه میان آن‌ها انطباق روایات با آیات به دست می‌آید و این انطباق گاه تا حد جزئیات روایات پیش می رود.

الکافی ,

 برچسب ها: