بازکاوی موانع توبه


بازکاوی موانع توبه-در حال بارگذاری
۲۹ دی ۱۳۹۶
PDF
300 K
517 بازدید
۱۰۰۰ تومان
خرید

عنوان مقاله: بازکاوی موانع توبه

نویسنده: محمدتقی مصباح یزدی

واژگان کلیدی: توبه، موانع توبه، وسوسه‏‌هاى شیطانى، جهنم، گناه، کیفر اعمال، شفاعت

سطح مقاله: علمی ترویجی