تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌ سنت


تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌ سنت-در حال بارگذاری
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

عنوان مقاله: تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌ سنت

نویسندگان: دکتر علی حاجی خانی؛ دکتر کاووس روحی برندق؛ دکتر عباس مصلایی پور؛ نوروز امینی

واژگان کلیدی: رجال اهل‌ سنت؛ بدعت؛ جرح و تعدیل؛ شروط راوی؛ فساد مذهب

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۶

جرح و تعدیل راویان: معارف نت

معارف نت: پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

 

و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و