بررسی آیات غلبه حق بر باطل از منظر علامه طباطبایی


بررسی آیات غلبه حق بر باطل از منظر علامه طباطبایی-در حال بارگذاری
۱۷ دی ۱۳۹۶
PDF
300 KB
22
رایگان

بررسی آیات غلبه حق بر باطل از منظر علامه طباطبایی

.

نویسنده: جواد سلیمانی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

یکی از سنت‌ های عام الهی که در سراسر تاریخ و در همه جوامع جریان دارد، سنّت نزاع حق و باطل است. بر اساس آیات قرآن کریم مانند: ۱۸ انبیاء، ۸۱ اسراء، ۱۷ رعد، ۴۸ و ۴۹ سبأ، حق و باطل به طور مستمر با هم درگیر می‌شوند و این درگیری به غلبه حق بر باطل منتهی می‌شود. درباره چیستی ساحت‌های غلبه حق بر باطل و سلطه سیاسی، نظامی و اقتصادی حداکثری اهل باطل در جوامع مختلف، نظرهایی از سوی مفسران در مطرح شده است؛ آنان در تفسیر آیات مذکور، به نحله‌های گوناگونی تقسیم شده‌اند؛ برخی از آنان سعی کرده‌اند با مقید کردن معنای حق و باطل در آیات مربوطه، دایره غلبه حق بر باطل را در ساحت خاصی مانند: حجت، باور یا رفتار حق و باطل محدود نمایند، اما علامه طباطبایی این غلبه را در همه عرصه‌ های ظاهری و باطنی حیات اجتماعی بشر می‌داند. در این مقاله مفهوم و دامنه غلبه حق بر باطل و سرانجام تفسیرهای غلبه حق از منظر تفسیر المیزان بررسی شده است.

واژگان کلیدی: آیه ۱۸ سوره انبیاء، آیه ۸۱ سوره اسراء، آیه ۱۷ سوره رعد، غلبه حق بر باطل، تفسیر المیزان

موضوعات محوری مقاله: مفهوم شناسی حق و باطل, اصل غلبه حق بر باطل, گستره غلبه حق بر باطل, تفسیرهای غلبه اهل حق بر اهل باطل