بررسی تعارض تئوری‌ های علمی و آیات قرآن در آفرینش نخستین انسان

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 03 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: بررسی تعارض تئوری‌ های علمی و آیات قرآن در آفرینش نخستین انسان

.
نویسندگان: حمید آریان ؛ مرادعلی شورگشتی

.

سال انتشار: ۱۳۹۵     سطح مقاله: علمی ترویجی

.
چکیده

مسئله چگونگی خلقت نخستین انسان در منابع اسلامی مطرح شده‌ است و نیز در برخی علوم تجربی محلّ بحث و نظر بوده‌ است. این مقاله به بررسی نسبت فرضیه‌ های علمی با دیدگاه قرآن و احادیث درباره چگونگی آفرینش نخستین انسان، با روش توصیفی ‌ـ تحلیلی می‌پردازد. حاصل تحقیق بیانگر آن است که مدلول آیات و روایات، ظهوری آشکار، بلکه صراحت در آفرینش نخستین انسان از خاک دارد و پیدایش آدمی را از موجود زنده دیگر نفی می‌کند. دو تئوری ثبات انواع و رویش از زمین مدعی پیدایش مستقل انسان و تئوری تحول انواع مدعی پیدایش او از دیگر موجودات زنده به نحو تکاملی است. گرچه دو تئوری اول از منظر نفی‌ خلقت انسان از موجودی دیگر با دیدگاه قرآن و روایات همسوست، اما تئوری رویش از زمین با مفاد آیات و روایات ناهمخوان و خود از نظر علمی بی‌ اعتبار است.

تئوری ثبات انواع نیز از نظر تجربی قابل اثبات نیست، اما بر فرض اعتبار می‌تواند مؤید گزاره‌های دینی باشد. تئوری تحول انواع در فرض ابطال با دیدگاه قرآن و روایات برخوردی نخواهد داشت، اما در صورت پذیرش آن به عنوان یک فرضیه یا تئوری علمی، با مفاد آیات و روایات در تعارض است. در این تعارض، مفاد آیات و روایات به سبب برخورداری از پشتوانه معتبر، بر فرضیه یاد شده مقدّم می‌گردد و این فرضیه نمی‌ تواند قرینه‌ ای برای حمل مدلول آیات و روایات برخلاف ظاهر آن‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها: علم و دین ؛ تعارض علم و قرآن؛ آفرینش انسان ؛ نخستین انسان ؛ فرضیه تحول انواع ؛ تئوری ثبات انواع ؛ تئوری رویش از زمین

.

عنوان مقاله [English]

The Study of Conflict between Scientific Theories and the Qur’an in the Creation of the First Human

چکیده [English]

The question that how the first man was created, has been dealt with in Islamic sources and it has been the subject of debate in some sciences. This paper seeks to study the scientific hypotheses and the viewpoint of the Qur’an and Hadith about the creation of the first human, through descriptive analytical method.

The results of the research show that the verses and traditions clearly indicate that the creation of the first human was from the soil and they deny the creation of the first human from other living beings. The theory of stability and growth of species from the earth claims the independent creation of human while the theory of evolution claims his evolutionary creation from other organisms.

Although the first two theories rejecting of the creation of man from other creatures are in keeping with the Qur’an and traditions, the theory of man’s creation from the earth is inconsistent with the contents of verses and hadiths and is scientifically invalid. The theory of the stability of species is not empirically provable, but in case of validity it could confirm the religious statements.

The theory of evolution, in the case of cancellation, does not conflict with the Qur’an and traditions, but it would be in conflict with the contents of verses and traditions if accepted as a hypothesis or a scientific theory. In this conflict, the contents of Qur’anic verses and traditions due to enjoying authentic support will supersede the mentioned hypothesis and this hypothesis cannot be as an indication to carry the verses and hadiths contrary to their literal meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

Science and religion, Conflict between science and the Qur’an, The creation of man, The first man, Theory of evolution, The theory of stability, Theory of growth from the ground

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث