بررسی تفسیری آیات انحصار و شمول علم غیب پیامبران


بررسی تفسیری آیات انحصار و شمول علم غیب پیامبران-در حال بارگذاری
۱۷ دی ۱۳۹۶
PDF
300 KB
12
رایگان

بررسی تفسیری آیات انحصار و شمول علم غیب پیامبران

.

نویسندگان: عصمت نیری؛ محمدابراهیم ایزدخواه

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

رسول و امام برگزیدگان خدای سبحان هستند و باید از ویژگی‌های خاصی چون عصمت و علم برخوردار باشند. در قرآن، دو گروه از آیات در باره علم غیب است؛ بخشی از آن بر انحصار و بخشی بر شمول علم غیب نسبت به غیر خدا دلالت دارد. بررسی این آیات نشان می‌دهد که آیات دال بر انحصار علم غیب به خدا با آیات دال بر شمول علم غیب تعارضی ندارد، به‌طوری که آیات شمول به اجمال، پیامبران الهی را آگاهان به غیب معرفی می‌کند و بر آگاهی پیامبر از غیب گواهی می‌دهد، این آیات با یک عنوان کلی، علم به غیب را به آنان نسبت می‌دهد یا علم به غیب را نسبت به موارد جزئی، اثبات می‌کند. نفی آیاتی که بر نفی علم غیب از غیر خدا دلالت دارد، مطلق نیست، بلکه نفی علم غیب ذاتی و استقلالی از غیر خدا می‌کند که به قطع علم غیب ذاتی، از آن خدا است. این نفی علم غیب، با علم بر حقایق عالم، به اذن الهی و افاضه حق نسبت به انبیاء و امامان، منافات ندارد.

واژگان کلیدی: آیات علم غیب، انحصار علم غیب، شمول علم غیب، علم پیامبران

موضوعات محوری مقاله:

آیات انحصار علم غیب, انحصار علم غیب به خداوند , اختصاص بعضی علوم غیبی به خداوند, نفی علم غیب از زبان پیامبران