بررسی تکرار معنوی آیات از دیدگاه مفسران


بررسی تکرار معنوی آیات از دیدگاه مفسران-در حال بارگذاری
۱۷ دی ۱۳۹۶
PDF
300 KB
18
رایگان

بررسی تکرار معنوی آیات از دیدگاه مفسران

.

نویسندگان: محمدرضا حاجی‌ اسماعیلی؛ هادی سلیمی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

قرآن اثری مقابله‌ ناپذیر با ساختاری شگرف است که از آن به‌عنوان شاهکاری ادبی یاد می‌شود، بر این اساس است که قرآن خالی از عیوب سخن و آسیب‌هایی مانند «حشو متوسط و قبیح» است که در بلاغت «حشو مذموم» نامیده می‌شود. با این حال در پاره‌ای از آیات و عبارت‌های قرآنی ترکیب‌هایی یافت می‌شود که در نگاه ظاهری با وجود تفاوت لفظی اما تکرار بی‌فایده معنای مطالب پیشین و مصداق حشو مذموم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی چنین مواردی از تکرار معنوی در آیات قرآن است که توهم معنای غیرمفید و اضافه بودن یکی از بخش‌های جمله را ایجاد می‌کند. در این پژوهش تلاش شده است تا بر اساس دیدگاه مفسران، جایگاه معنایی این گروه از مکررات غیرلفظی موهم حشو مذموم در پردازش آیات قرآن تبیین گردد و خواننده بر این نکته رهنمون شود که حشو در آیات وحیانی قرآن به‌کار نرفته و اجزای آیات موهم حشو در جای مناسب خود قرار دارند و تکرار در معانی صورت گرفته، دارای فواید بلاغی مانند تأکید، تبیین، تکثیر و مبالغه است که جزء صنایع ادبی و موجب جذابیت سخن است.

واژگان کلیدی: تفسیر ادبی، تکرار معنوی، حشو مذموم، بلاغت قرآن

 

موضوعات محوری مقاله: 

تکرار معنایی مفردات, تکرار معنایی در جمله ها