بررسی سبک‌ شناسی نحوی در سوره انسان

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 08 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: بررسی سبک‌ شناسی نحوی در سوره انسان

.
نویسندگان: علی اصغر یاری اصطهباناتی ؛ حمیده کامکار مقدم

.

سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

نظریه سبک‌ شناسی در جستجوی بررسی زیبایی‌ های منحصر به فرد چینش کلام در آثار برجسته و هنری است. این نظریه نگرشی است، در باب رابطه مشخصه‌ های برجسته سبک و نقش و ارزش آنها در زبان متن با پیوستار معنایی و انتقال محتوای مرتبط با آن مشخص ه‌ها. یکی از این ویژگی‌ ها، برجستگی‌های نحوی در زبان است که در قالب چیدمان کلمات در جمله‌ها، طول جمله‌ ها و نوع آنها، کیفیت وجه و زمان بیانگر نوع اندیشه گوینده آن متن است. به‌ عبارت‌ دیگر از رهگذر ساختار عناصر نحوی نشان‌دار، نوع سبک و میزان ارزش‌گذاری این ویژگی‌ ها در تعیین سبک نمایان و از آن با نام فراهنجاری نحوی یاد می‌شود. گاهی این برجستگی‌ها در قالب تکرار جملات ناهمپایه یا همپایه اتفاق می‌افتد و توازن نحوی را ایجاد می‌کند.

در این پژوهش کوشش شده است، با بررسی سبک‌ شناسی نحوی که شامل فراهنجاری‌ نحوی، تشخّص نحوی و توازن نحوی است، زیبایی‌شناسی سوره انسان توصیف و تحلیل شود. با بررسی سبک‌ شناسانه این سوره دریافتیم که تقدیم و تاخیر، حذف برخی از اجزای جمله و توازن نحوی برخی آیات منجر به زیبایی‌های موسیقایی می‌شود و از‌ سوی‌ دیگر، تأکید، بررسی جمله‌ های فعلیه و اسمیه، بررسی فعل‌ های ماضی، مضارع و امر و دلالت فعل‌ های ماضی به‌ کار رفته در این سوره، منجر به افزودن بار معنایی و دلالی شده ‌است.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم؛ سوره انسان؛ سبک‌ شناسی نحوی؛ برجستگی نحوی؛ توازن نحوی؛ فراهنجاری نحوی

.

عنوان مقاله [English]

Syntactic Stylistics in Ensan’s chapter of Holy Quran

.
چکیده [English]

The stylistics approach researches the unique beauties of discourse in artistic work which show the out standing features of style, their role and their in a text in accordance with the semantic continuum of the related meaning.

This linguistic emphasis in the text’s language implies the relation between formal features of a text and its content. One of these features in the syntactic foregrounding in a language which shows the writer’s point of view in the form of Vocabulary orders, Length of the sentences and their kinds, and also their tense, in other words, from the syntactic point of view of a text, the style and the potential of its values will be appeared and this approach is called syntactic deviation. Some times, these fore groundings are shown in non parallel repeated sentences.

This reseaechthier to show the aesthetic features of Ensan’s chapter of Quran which are related to the syntactic factors of omittion, deviation and priority. By stylistic analysis of this chapter, it is implied that these syntactic eharactristics cause in musical beauties and the difference in the variety of verbs as future, past, imperative cause extra meaning in this chapter.

کلیدواژه‌ها [English]

Syntactic foregHoly Quran, Ensan’s chapter [76], Syntactics stylistics, Syntactic foregrounding, Syntactic deviation.rounding, Marked syntax, Syntactic harmony, Syntactic deviation

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث