بررسی معیارهای گزینش مدیران از دیدگاه امام علی


بررسی معیارهای گزینش مدیران از دیدگاه امام علی-در حال بارگذاری
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
PDF
300 K
۱۰۰۰ تومان
خرید

عنوان مقاله: بررسی معیارهای گزینش مدیران از دیدگاه امام علی

نویسندگان: علیرضا کمالی؛ مجید معارف

واژگان کلیدی: حکومت علوی؛ نیروی انسانی؛ معیارهای گزینش؛ عزل و نصب، مدیریت اسلامی

سطح مقاله: علمی پژوهشی