بررسی مقبولیت روایت عمر بن حنظله


بررسی مقبولیت روایت عمر بن حنظله-در حال بارگذاری
۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی مقبولیت روایت عمر بن حنظله

 

نویسنده: سید رضا شیرازی

 

واژگان کلیدی: مقبوله ، عمر بن حنظله ، شرایط مجتهد، تعادل و تراجیح، مرجحات.

 

سال انتشار : ۱۳۹۵ 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

روایت عمر بن حنظله - معارف نت