بررسی نظم در سوره‌ های قرآن : کوششی در جهت کشف نظم در سوره یاسین


بررسی نظم در سوره‌ های قرآن : کوششی در جهت کشف نظم در سوره یاسین-در حال بارگذاری
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
PDF
1000 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی نظم در سوره‌ های قرآن : کوششی در جهت کشف نظم در سوره یس

نویسنده: احمد زارع زردینی

واژگان کلیدی: سوره؛ نظم قرآن ؛ محور چینشی؛ نظم در بی‌ نظمی‌؛ سطوح نظم قرآن؛ رکوعات؛ سوره یاسین

سطح مقاله: علمی پژوهشی