فایل WORD: بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا (ع) در عراق و خراسان

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 08 دی 1397
دسته بندی:

بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا (ع)

بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا (ع) در عراق و خراسان

 فرمت: فایل WORD [قابل ویرایش]

.

مشخصات مقاله:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۱۹؛ موضوع محوری: بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا (ع)؛ رویکرد مقاله: فقه الحدیث؛ نویسندگان: اصغر قائدان ؛ سید جمال موسوی؛ جعفر خسرویان قله زو، فرمت فایل: WORD [قابل ویرایش].

.

چکیده

مناظرات امام رضا (ع) در ادبیات دینی شیعه امامیه از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. با وجود آنکه برخی در اعتبار و اصالت آن‌ها تردید روا داشته‌اند اما مورد استفاده و استناد بسیاری از محدثان و پژوهشگران قرار گرفته و می‌گیرد. از این رو شایسته است مناظرات امام رضا(ع)در عراق و خراسان از نظر سندی و متنی مورد ارزیابی علمی قرار گیرد تا اعتبار و اصالت آن به روشن گردد.

در این پژوهش، سند مناظرات امام رضا (ع) از نظر رجالی مورد بررسی قرار گرفته است. محمد بن فضل هاشمی، راوی مناظرات عراق و غالب رجال سند مناظرات خراسان مانند حسن بن محمد نوفلی، ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز الانصاری الکجی (حدود) و أبومحمد جعفر بن علی بن أحمد القمی الایلاقی معروف به ابن الرازی، از نظر برخی علمای رجال به دلیل متحد شمرده شدن با راویان موثق، افرادی ثقه و قابل اعتماد هستند. الخرائج و الجرائح راوندی و عیون اخبار الرضا (ع) صدوق نیز، قدیمی‌ترین منابع مناظرات امام رضا (ع) هستند.

واژگان کلیدی:

حضرت رضا(ع)؛ رجال؛ راویان؛ سند مناظرات امام رضا (ع)؛ عراق؛ خراسان

.

بخشی از طرح مقدمه

سلسله راوﯾﺎن و اﺳﻨﺎد مناظرات امام رضا (ع) در ﻋﺮاق و ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن همچون ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از دادهﻫﺎی رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ رﺟﺎﻟﯽ دﻗﯿﻖ و ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺛﺎﻗﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮات و ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺻﺪور آن، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮح ﺣﺎل راوﯾﺎن مناظره‌ها و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ آﻧﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ خواهد ﺑﻮد.

در اﯾﻦ پژوهش، ﺷﺮح ﺣﺎل راوﯾﺎن اﯾﻦ مناظره‌ها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺟﺎﻟﯽ ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻧﻈﺮات داﻧﺸﻤﻨﺪان رﺟﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ هر ﯾﮏ از راوﯾﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش‌های داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ رﺟﺎل و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ می‌دهد؛ آﯾﺎ رﺟﺎل ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ مناظرات امام رضا (ع) در ﻋﺮاق و ﺧﺮاﺳﺎن از اﻋﺘﺒﺎر و وﺛﺎﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺤﺘﻮای مناظره‌ها، ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﯿﺚ ﺳﻨﺪ، اﺻﺎﻟﺖ آنها را اﺛﺒﺎت ﮐﺮد؟

.

چارچوب مقاله:

ﭼﮑﯿﺪه

١. ﻣﻘﺪﻣﻪ

٢. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ راوی مناظرات امام رضا (ع) در ﻋﺮاق

٢. ١. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ الهاشمی

٣. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ راوﯾﺎن مناظرات امام رضا (ع) در ﺧﺮاﺳﺎن

٣. ١. ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻮﻓﻠﯽ الهاشمی

٣. ٢. اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻤﯽ اﻟﺒﺼﺮی (زﻧﺪه در ﺳﺎل ٢٩۶ق)

٣. ٣. اﺑﻮﻋﻤﺮو ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻻﻧﺼﺎری اﻟﮑﺠﯽ (ﺣﺪود٣۴٠ ق)

٣. ۴. اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻘﻤﯽ

٣. ۵. اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﻪ اﻟﻘﻤﯽ اﻷﯾﻼﻗﯽ

نتیجه گیری

منابع

.

مقالات بیشتر در مورد موضوع مناظرات امام رضا (ع) :

راهبردهای تقریب ادیان و مذاهب در سیره رضوی با تاکید بر مناظرات و احتجاجات

تحلیل گفتمان مناظره‌ ها و مجادله‌ های حضرت رضا (ع) با دگرهای گفتمانی

تحلیل گفتمان ادیان در مناظره امام رضا (ع) با علمای دین مسیح و یهود

.

بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا (ع) در عراق و خراسان

معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود فایل WORD مقاله بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا (ع) در عراق و خراسان، بررسی و تحلیل سند ﻣﻨﺎﻇﺮه‌های ﺣﻀﺮت رﺿﺎ(ع). ارزیابی سندی احادیث ﻣﻨﺎﻇﺮه‌های امام رﺿﺎ علیه السلام، نقد سندی روایات ﻣﻨﺎﻇﺮه‌های امام رﺿﺎ(ع) در خراسان و عراق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث