تحلیل ساختار روایت داستان یونس پیامبر در قرآن بر اساس نظریات ژرار ژنت


تحلیل ساختار روایت داستان یونس پیامبر در قرآن بر اساس نظریات ژرار ژنت-در حال بارگذاری

تحلیل ساختار روایت داستان یونس پیامبر در قرآن بر اساس نظریات ژرار ژنت

 

نویسنده: دکتر لطیفه سلامت باویل

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده
روایت یکی از مفاهیم رایج در نقد ادبی و روایت­ شناسی یکی از شاخه ­های اصلی ساختارگرایی است. در این پژوهش از دیدگاه یکی از بزرگ­ترین روایت­ شناسان ساختارگرا، ژرار ژنت، به بررسی سه سطح روایی (داستان، روایت و روایتگری) داستان یونس پیامبر در قرآن کریم پرداخته می­شود و مولفه ­هایی که این سطح روایی را در تعامل باهم دیگر نگه می­دارند یعنی زمان، وجه و لحن تحلیل می­گردد و عناصری مانند نظم، تداوم و بسامد مورد بررسی قرار می­گیرد. داستان یونس پیامبر به عنوان نمونه ­ای از قصص قرآنی و به منزله یک متن ادبی دارای عناصر روایی است که استفاده از این عناصر برای پیشبرد اهداف متعالی قرآن که همانا تربیت و هدایت است، صورت می­گیرد.

واژگان کلیدی: ساختار گرایی، روایت شناسی، عناصر روایی، قصص قرآن