تحلیل و بررسی دیدگاه دنیس اسپلبرگ در مورد آیات افک (مدخل عایشه در دائره المعارف قرآن لایدن)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

تحلیل و بررسی دیدگاه دنیس اسپلبرگ در مورد آیات افک (مدخل عایشه در دائره المعارف قرآن لایدن)

.

نویسندگان: فریبا پات ؛ بی بی سادات رضی بهابادی

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

ماجرای افک (نور۱۱-۲۰) یکی از قسمت‌های اصلی مدخل “عایشه ” در دائره المعارف قرآن نوشتۀ دنیس اسپلبرگ است. نویسنده بدون پرداختن به این آیات تنها به گزارش شأن نزول آن اکتفا کرده است. وی آیات مذکور را صریح‌ترین آیات قرآن در مورد عایشه می‌داند، در حالی که آیه ۴ سوره تحریم در این خصوص صراحت بیشتری دارد. وی همچنین این آیات را بارزترین نمود اختلافات فرقه‌ای مسلمانان می‌داند در حالیکه شیعه و سنی در این خصوص اختلاف جدی ندارند. وی ادعا می‌کند شیعه ام المؤمنین عایشه را به زنا متهم می‌کند که این خود اتهامی به شیعه است که نه تنها عایشه بلکه همه همسران انبیا را از این عمل مبرا می‌دانند.

اسپلبرگ تفسیر را مجالی برای اعمال تعصبات و خواسته‌های مفسر تلقی می‌کند. در حالی که تفسیر از نگاه مسلمانان دارای شرایط و ضوابط خاصی است. تأثیر بیش از حد پیش دانسته‌ها وعلایق در تفسیر مطلبی است که در هرمنوتیک فلسفی ریشه دارد و لوازم فاسدی به دنبال دارد. وی همچنین تأکید می‌کند جنسیت بر تفسیر قرآن اثرگذار است؛ اما باید گفت تفاوت تفاسیر در آیات مربوط به زن ریشه در مبانی معرفتی مفسر و شرایط فرهنگی اجتماعی عصر او دارد و کمتر به جنسیت مفسر مربوط است.

واژگان کلیدی: عایشه، ماجرای افک، شیعه، جنسیت

.
عنوان مقاله [English]

mCritical assessment of Denise A. Spelberg s View of Ifk verses ( Quran, Nur/ 11-20), the article of “Aisha” in EQ

چکیده [English]

Denise Spellberg’s article on “A’isha” in the Encyclopedia of Quran pays much concern to the story of Ifk (falsehood) in the verses 11-20 of Sura al-Nur. In her narration of the story, the writer has confined herself to the traditions on the causes of revelation rather than the verses proper. She proclaims these verses as the most explicit ones about Aisha; whereas the forth verse of Sura al- Tahrim is more explicit .

Although she considers these verses as the clear manifestation of Muslim sectarian disagreement, but the Shia and Sunni have no serious disagreement on these verses. She claims that the Shia accuse Aisha of adultery; however according to them, not only Aisha but also all the wives of all the prophets are innocent of any such act. Spellberg considers interpretation of the Qur’an subject to the exegetes’ appeals and biases, whereas Muslim scholars’ requirements and qualifications for any interpretation goes beyond all these personal preferences .

Dedicating great value to the impact of presuppositions and appeals has root in philosophical hermeneutics that suffers from many flaws. She also asserts the impact of gender on the Qur’an’s interpretation, neglecting the fact that the diversity of interpretations on verses concerning women has root in the epistemological principles of the exegete and the cultural-social conditions of his/her era, rather than his/her gender.

کلیدواژه‌ها [English]

Aisha, Shia, Ifk story

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث