تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 27 دی 1396
دسته بندی:

تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قرآن کریم

.

نویسندگان: محمد فاروق آشکار تیزابی؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ عباس مصلائی پور؛ عبدالهادی فقهی زاده

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

تعیین ترتیب زمانی نزول قرآن یا تاریخ گذاری آن عبارت از این است که به کمک روایات مختلف مکی و مدنی، اسباب نزول، ترتیب نزول، ناسخ و منسوخ، تاریخ[زندگی] پیامبر(ص) و بهره گیری ازتلویحات یا تصریحاتی که در قرآن راجع به رویدادهای زمانمند تاریخ رسالت آن حضرت(ص) وجود دارد؛ زمان و ترتیب تاریخی هر یک از واحدهای نزول قرآن، شناسایی و معین گردد. ملاحویش آل غازی در «بیان المعانی علی حسب ترتیب النزول» با توجه به روش تفسیری و صبغه تاریخی خود، بیش ترین تلاش را در این مورد با استفاده از آیات قرآن، فهرست های ترتیب نزول و منابع روایی انجام داده است.

تحلیل و بررسی رویکرد خاص مفسر نسبت به تاریخ گذاری قران از مهم ترین اهداف این نوشتار است. او با اعتقاد به اصول و مبانی خاص خود که از باورهایش در زمینه علوم قرآنی و مباحث تاریخی به دست آمده، روش هایی را در تاریخ گذاری قرآن به کار می گیرد و به نتایج جدیدی پیرامون زمان وقوع و چگونگی حوادث تاریخ صدر اسلام دست یافته است. مهم ترین شیوه های او را می توان تحت عناوین: طبقه بندی و اوّلویت بندی منابع، مرتب کردن سوره ها بر مبنای آیات آغازین آن ها، تکیه بر مستندات تاریخی، استناد به روایات اسباب نزول آیات، دقت در مراحل تاریخی تشریع احکام شرعی و دقت در زمان نزول آیات متشابه در یک موضوع خاص، بیان و تحلیل کرد.

واژگان کلیدی: قرآن؛ تاریخ گذاری؛ روش تفسیر تنزیلی؛ ملاحویش آل غازی؛ تفسیر بیان المعانی علی حسب ترتیب النزول

 .

.
عنوان مقاله [English]

An study and analysis of Molla Heveyshe Al-e-Ghazi’s method in Holy Quran dateline

.

Abstract
Specifying the chronological order of revelation of the Quran or its dateline is to identify and determine the time and date of each unit of Quran revelation with the help of different Maki and Madani iterations, revelation reasons, revelation order, abrogating and outdated, biography of Islam prophet(pbuh) and using the implications and reiterates mentioned in Quran about temporal events of Prophet’s history of mission.

Molla Heveyshe Al-e-Ghazi in “Bayan-o-Al-Maani Ala Hasbe Tartibe Alnozool” based on his interpretation and historical background, has done the greatest efforts in this case using Quranic verses, descending order lists and hadith sources. Believing in his special principles and foundations, obtained from his believes in the field of Quranic Sciences and historical topics,he applied methods in Quran dateline and achieved new results about the event time and state of the events of early Islamic history.

We can express and analyze his most important methods under these heading: Classification and prioritization of resources, Reordering the Surahs based on their initial verses, Relying on historical documents, Citing to the traditions of revelation verses reasons,Paying attention to historical stages of Canonization of religious orders and Paying attention in revelation time of allegorical verses in a special topic.

Keywords: Quran, Dateline, Descending order, Descending interpretation method, “Bayan-o-Al-Maani Ala Hasbe Tartibe Alnozool” Tafsir

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث