نقش پادگفتمان‌ ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌ های یاران غار و خضر و موسی)


نقش پادگفتمان‌ ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌ های یاران غار و خضر و موسی)-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
16
رایگان

تحلیل گفتمانی سوره کهف

 

نویسندگان: فریده داودی مقدم؛ حمیدرضا شعیری؛ ثریا قطبی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ کهف؛ تحلیل گفتمان؛ فرآیندسازی ؛ پادگفتمان

 

تحلیل گفتمانی سوره کهف

تحلیل گفتمانی سوره کهف