نقش شاخص علم و زمان در پذیرش توبه؛ تحلیل و سنجش حدیث «اذا بلغت النفس … لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه»


نقش شاخص علم و زمان در پذیرش توبه؛ تحلیل و سنجش حدیث «اذا بلغت النفس … لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه»-در حال بارگذاری
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
700 K
رایگان

 

عنوان مقاله: نقش شاخص علم و زمان در پذیرش توبه؛ تحلیل و سنجش حدیث «اذا بلغت النفس … لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه»

 

نویسندگان: مجید زارعی ؛پذیرش توبه – معارف نتپذیرش توبه – معارف نت علی راد

 

واژگان کلیدی: توبه؛ عالم و جاهل؛ زمان احتضار؛ حدیث توبه جاهل

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

پذیرش توبه - معارف نت