تکثر معنا در متون دینی


تکثر معنا در متون دینی-در حال بارگذاری
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: تکثر معنا در متون دینی  

نویسنده: علیرضا عابدی سرآسیا

واژگان کلیدی:  تعدد/تکثر معنا; تعدد قرائت‌ ها; نظریه معنا; کارکرد زبان; نظریه شمول گرایی; استعمال لفظ در بیش از یک معنا

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۵

متون دینی- معارف نت