فایل WORD: جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ مقارنه و تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 04 دی 1397
دسته بندی:

جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ مقارنه و تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

 فرمت: فایل WORD [قابل ویرایش]

.

مشخصات مقاله:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۲ ؛ موضوعات محوری: جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان؛ رویکرد مقاله: فقه الحدیث؛ نویسندگان: محمدرضا شاهرودی؛ محمدامین تفضلی؛ منصور پهلوان، فرمت فایل: WORD [قابل ویرایش].

.

چکیده

میرزا مهدی اصفهانی مؤسس مکتب معارف خراسان، موسوم به «تفکیک»، علاوه بر دارا بودن اجتهاد مطلق و تبحر در علوم عقلی، یکی از قرآن‌ پژوهان معاصر نیز به حساب می‌آید. دلیل این مدعا وجود آثاری از ایشان در حوزه قرآن همچون معارف القرآن، رساله شاهزاده افسر، رساله فی وجه اعجاز کلام الله المجید و … است. وی دیدگاه‌های معارفی خود را بر آیات و روایات بنا نهاد و همین گرایش به نقل، سبب شده وی را که نخستین مروج مکتب اصولی میرزای نائینی در ایران است، در جرگۀ اخباریان به شمار آورند.

اخباریان اصول فقه را متخذ از عامه دانسته و آن را روشی برای رهیافت به معارف قرآنی نمی‌دانند. همچنین برخی اخباریان قائل به حجیت نصوص نبوده و ظواهر قرآن کریم را نیز حتی بعد از فحص از قرائن منفصله حجّت نمی‌شمارند ولی میرزا مهدی اصفهانی قائل به حجیت آن است. لذا دیدگاه وی در فهم قرآن کریم تفاوت بنیادینی با دیدگاه اخباریان دارد و نمی‌توان وی را از اخباریان به شمار آورد. در این مقاله دیدگاه وی درباره جایگاه حدیث در فهم قرآن به تفصیل با رویکرد اخباریان تطبیق داده شده و وجوه تفاوت آن بیان شده است.

واژگان کلیدی:

اخباریان ؛ جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ مکتب تفکیک؛ میرزا مهدی اصفهانی

.

بخشی از طرح مقدمه

میرزا مهدی اصفهانی از اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان درس اﺻﻮل ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه‌های اﺻﻮﻟﯽ وی را در اﯾﺮان رواج داده اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از وی ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و همین ﺻﺒﻐﮥ ﭘﺮرﻧﮓ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪان او را ﻣﺠﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻧﺴﺒﺖ دادن اﺧﺒﺎرﯾﮕﺮی ﺑﻪ وی روی ﺑﺮﺗﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻓﺮاوان او از رواﯾﺎت در ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﭘﺎرهای مشابهت‌ها، از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎرﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺧﺒﺎرﯾﺎن در ﻗﺒﺎل جایگاه حدیث در فهم قرآن روﯾﮑﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ، ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن دﯾﺪﮔﺎه میرزا مهدی اصفهانی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا دﯾﺪﮔﺎه‌های مهم اﺧﺒﺎرﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺿﻊ میرزا مهدی اصفهانی در ﻗﺒﺎل آن و ﺟﺎﯾﮕﺎه او در ﻣﯿﺎن اﺻﻮﻟﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ روﺷﻦ ﮔﺮدد.

ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺧﺒﺎری ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو واژۀ اﺧﺒﺎر (ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن اراده ﺷﻮد) و ﯾﺎء ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ. ﻃﺒﻌﺎً در اﻃﻼق اﯾﻦ واژه ﺑﻪ اﻓﺮاد، ارﺗﺒﺎط و اﻧﺘﺴﺎب آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ هر مفهومی از آن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی، اﯾﻦ واژه در ﺣﻮزۀ داﻧﺶهای اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ… . 

ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ جایگاه حدیث در فهم قرآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻗﺮآن ﭘﮋوه در راﺳﺘﺎی ﮐﺸﻒ اﺧﺒﺎری ﯾﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻮدنِ میرزا مهدی اصفهانی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮش وی ﺑﻪ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﮐﺸﻒ ﺻﺤﯿﺢ آراء دﯾﻨﯽ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ آراء اﺧﺒﺎرﯾﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

.

چارچوب مقاله:

ﭼﮑﯿﺪه

١. ﻣﻘﺪﻣﻪ

٢. اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و اﺟﺘﻬﺎد در دﯾﺪﮔﺎه اﺧﺒﺎرﯾﺎن

٣. اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و اﺟﺘﻬﺎد از دﯾﺪﮔﺎه میرزا مهدی اصفهانی

۴. ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه‌های ﻗﺮآﻧﯽ اﺧﺒﺎرﯾﺎن

۵. روش میرزا مهدی اصفهانی در اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪﯾﺚ در ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن و رد دﯾﺪﮔﺎه اﺧﺒﺎرﯾﺎن

۵. ١. ﺣﺠﯿﺖ ﻇﻮاﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺤﺺ و ﯾﺄس از رواﯾﺖ

۵. ٢. ﺣﺠﯿﺖ ﻇﻮاﻫﺮ در آﯾﺎت ﻋﻘﻠﯽ و ﻓﻄﺮی

۵. ٣. ﺣﺠﯿﺖ ﻇﻮاﻫﺮ در اﻓﺘﺎﺋﺎت

۵. ۴. ﺧﺮوج ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺼﻮص از ﺑﺤﺚ ﺣﺠّﯿّﺖ ﻇﻮاﻫﺮ

۶. ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻨﺎد میرزا مهدی اصفهانی ﺑﻪ آﯾﺎت ﻓﺎﻗﺪ رواﯾﺖ

نتیجه گیری

منابع

.

مقالات بیشتر در مورد موضوعات جایگاه حدیث در فهم قرآن و اخباریان:

نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن

پیامدهای اندیشه‌ های اخباریان در حوزه پژوهش‌ های قرآنی

تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متاخران

.

جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ مقارنه و تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ مقارنه آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

مقاله جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ مقارنه آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود فایل WORD مقاله جایگاه حدیث در فهم قرآن ؛ مقارنه و تطبیق نظرات میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان ، نقش حدیث در فهم قرآن کریم؛ تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان. تطبیق آراء اصولیون و اخباریون در مورد جایگاه حدیث در فهم قرآن کریم. مقایسه دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی و با رویکرد اخباری‌گری در مورد حدیث در فهم قرآن مجید، بررسی مقایسه‌ای دیدگاه اخباریان و اصولیون در مورد نقش حدیث در فهم قرآن با رویکردی بر نظرات میرزا مهدی اصفهانی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث