فایل word: حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن با تاکید بر روایات عرض در تفسیر تسنیم

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 29 آذر 1397
دسته بندی:

حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن و روایات عرض در تفسیر تسنیم

حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن با تاکید بر روایات عرض در تفسیر تسنیم
.

مشخصات مقاله:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۴؛ تعداد صفحات: ۲۱؛ موضوعات محوری: حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن – روایات عرض در تفسیر تسنیم ؛ رویکرد مقاله: روشها و گرایشهای تفسیری، نویسندگان: مجید معارف؛ محمدامین تفضلی، فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

.

چکیده

یکی از روش‌های تفسیری که در عصر حاضر به سبب کوشش‌های علامه طباطبایی و پس از وی آیت‌ الله جوادی آملی مورد توجه قرار گرفت، روش تفسیری قرآن به قرآن است. برای اثبات حجیت این منهج تفسیری ادله متعددی نقل شده است. یکی از این ادله استناد به روایات عرض است که در آن، قرآن میزان سنجش صحت روایات دانسته شده و لذا قرآن کریم در تبیین مراد خود بی‌ نیاز از سنت تلقی شده است. با مراجعه به مجموع احادیث عرض و تشکیل خانواده حدیثی آن، آشکار می‌شود که این استدلال کاستی‌هایی دارد. این مقاله بر آن است که ابتدا به تبیین استناد مطرح شده بپردازد و سپس کاستی‌های آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین از آنجا که که آیت‌ اللّه جوادی آملی از احیا‌گران معاصر این مکتب تفسیری به شمار می‌آید، این مقاله بر اساس آراء و نظریه‌های ایشان نگاشته شده است.

واژگان کلیدی:

حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن ؛جوادی آملی؛ روایات عرض در تفسیر تسنیم ؛ موافقت و مخالفت با کتاب

.

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﺮآن، ﯾﮑﯽ از روش‌های ﻣﻔﺴﺮان ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دارد، ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﭘـﺮدازد و آﯾﺎت را ﺑﻪ وسیله ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد، ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺣﺠﯿﺖ اﯾـﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﺮف ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻔـﺴﺮ ﺑـﺪﯾﻦ ﻧﺤـﻮ و ﺑـﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آﯾﺎت ﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺎ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺎرع اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ﻧﯿﺰ آﯾﺎ ﮐﻼم ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن(ع) ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪن ﻣﺮاد ﺧﺪاوﻧﺪ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﺎ ﻋـﺪم ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ اﺧﺒـﺎر واﺣﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺼﺪاﻗﯽ از اﻓﺘﺮاق ﺑﯿﻦ ﺛﻘﻠﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﻟﺬا ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮالﻫـﺎ، ﺑﺎﯾـﺴﺘﻪ اﺳﺖ ادله حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

.

چارچوب مقاله:

ﭼﮑﯿﺪه

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻣﺮاد از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﺮآن

حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن

ﻣﺮاد روایات عرض در تفسیر ﺗﺴﻨﯿﻢ

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻋﺮض در اﺛﺒﺎت ﺣﺠﯿﺖ روش ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻗﺮآن

ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺬﮐﻮر

رواﯾﺎت ﻋﺮض ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض

رواﯾﺎت ﻋﺎم ﻋﺮض ﺑﺮ ﻗﺮآن

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺎت ﻋﺮض

رواﯾﺎت ﻋﺮض و ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻌﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ

اﻃﻼق و ﺗﻘﯿﯿﺪ در رواﯾﺎت ﻋﺮض

ارﺗﺒﺎط ﺳﻪ ﮔﺎﻧه ﻗﺮآن ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ

ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺮض

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی رواﯾﺎت ﻋﺮض

  • ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض رواﯾﺎت
  • ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺛﻘﻞ اﮐﺒﺮ
  • ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺧﺎص ﻗﺮآن و اهل بیت (ع)
  • ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻋﺎم ﻗﺮآن و اهل بیت (ع)
  • ﮔﺴﺘﺮش فرهنگ اﻧﺲ و ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن

نتیجه گیری

منابع

.

معارف نت: پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن با تأکید بر روایات عرض در تفسیر تسنیم

.

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود فایل WORD مقاله حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن با تاکید بر روایات عرض در تفسیر تسنیم ؛ حجیت روش تفسیری قرآن با قرآن با تاکید به روایات عرض از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، ادله حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن از منظر آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم، حجیت روش تفسیری قرآن با قرآن با تاکید بر روایات عرض در تفسیر تسنیم . روشهای تفسیری ، روش تفسیری ، گرایشهای تفسیری ، گرایش های تفسیری، گرایش تفسیری،  بررسی ادله حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن با تأکید به روایات عرض در تفسیر تسنیم ، حجیت تفسیر قرآن با قرآن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث