واکاوی مواجهه امام‌ رضا (ع) با گفتمان حدوث و قدم قرآن


واکاوی مواجهه امام‌ رضا (ع) با گفتمان حدوث و قدم قرآن-در حال بارگذاری
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
PDF
4000 K
رایگان

نویسنده / نویسندگان: محسن دیمه کار گراب؛ علی ملاکاظمی

 

واژگان کلیدی: امام‌ رضا (ع) ؛ حدوث و قدم قرآن ؛ گفتمان‌ های کلامی؛ تفسیر کلامی؛ تحلیل‌ گفتمان

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

مهمترین موضوعات و مباحث مورد بررسی مقاله:

مفهوم گفتمان

تحلیل فضای گفتمانی حدوث و قدم قرآن و مواجهه امام رضا (ع) آن: پیشینه حُدوث و قِدم قرآن کریم

مواجهه امام رضا (ع) با گفتمان مذکور

دیدگاه فرق و مذاهب اهل سنت در حُدوث و قِدم قرآن کریم

بررسی و تحلیل دیدگاه ها: بررسی و نقد دیدگاه قدم قرآن 

ادله حدوث قرآن کریم از منظر دانشمندان امامیه