پژوهشی درباره وضعیت حفص بن سلیمان قاری


پژوهشی درباره وضعیت حفص بن سلیمان قاری-در حال بارگذاری
۲۲ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله: پژوهشی درباره وضعیت حفص بن سلیمان قاری 

در پرتو تمییز مشترکات رجالی

 

حفص بن سلیمان - معارف نت

الهه شاه پسند

 

واژگان کلیدی:

حفص بن سلیمان مقری ؛ حفص منقری ؛ قرائت ؛ تضعیف رجالی .

 

حفص بن سلیمان - معارف نت

 

حفص بن سلیمان - معارف نت

بررسی اشتراکات رجالی : ابوالحسن حَفص بن سلیمان تمیمی منقری بصری ؛ ابوسلمه حَفص بن سلیمان خلال ؛ حَفص بن سلیمان مقری کوفی ؛ حَفص بن سلیمان ازدی.

جایگاه حفص در زمینه قرائت قرآن کریم ؛ جایگاه حفص در حدیث .

وضعیت رجالی حفص : الف) رجال شیعه ؛ ب) رجال اهل سنت ؛

دلایل تضعیف حفص : التباس حفص مقری و حفص منقری ؛ تفکیک موقعیت حفص در حدیث و قرائت قرآن؛

حفص بن سلیمان - معارف نت