خطوط اصلی ارتباطی در سوره بقره

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 28 دی 1396
دسته بندی:

خطوط اصلی ارتباطی در سوره بقره

نویسندگان: مهدی اسمعیلی صدر آبادی؛ محمدحسین برومند؛ امیر جودوی

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

یکی از مباحثی که توجه قرآن پژوهان را به خود جلب نموده و بنوعی زیباترین ویژگی‌های قرآن را رقم زده بحث وجود ارتباط، انسجام و تناسب میان آیات سور است. طرفداران این دیدگاه معتقدند هر سوره دارای هدف یا اهداف خاصی است که تمامی آیات سوره حول محور این هدف یا اهداف سامان می یابد؛ این پژوهش با هدف پاسخ به این سوال که آیا آیات سوره بقره نیز با هم ارتباط دارند و خطوط ارتباطی در آن به چشم می خورد به بررسی و کشف ارتباط و انسجام میان آیات این سوره پرداخته است.

با روش کیفیِ توصیفی تحلیلی با استخراج موضوعات، دسته‌بندی آیات به صورت موضوعی و سازماندهی موضوعات اثبات شده که آیات این سوره از رابطه ای تنگاتنگ و منسجم برخوردار است. در این سوره خطوط اصلی ارتباطی خداوند، موافقان حق، مخالفان حق، نبوت، احکام، پیامد اعمال و … وجود دارد که هر خط به خطوط فرعی و فرعی تر تقسیم می گردد. جهت اثبات حقانیت قرآن، بیان فلسفه نحوه چینش و تعداد آیات سوره‌، تقویت نگرش کل‌ گرایانه در تفسیر و کشف شبکه معنایی بین آیات به ظاهر پراکنده و حتی ارزیابی اسباب نزول آیات این پژوهش کارآمد خواهد بود.

واژگان کلیدی: ارتباط آیات ؛ تناسب آیات ؛ خط ارتباطی ؛ وحدت موضوعی ؛ سوره بقره

 .

.
عنوان مقاله [English]

The Communicational Outlines in “Baqara’s” Sura

.
چکیده [English]

A topic that has attracted Qur’anic researchers are links, coherence and harmony among Soorahs of Qur’an which, somehow is the most beautiful feature of Holy Qur’an. The followers of this viewpoint are believe that each Soorah has a special purpose and all verses of that Soorah is organized around this aim.

This research gathers with aim of answering to this question that is verses of Soorah of Baqare also have relations with each other? And examining and discovering these connections lines that make coherence among verses of this Soorah. Moreover, this research for extracting topics utilizes from descriptive – qualitative – analytical method and categorizes verses in a thematic way and organizes proved topics which, verses of this Soorah have a coherence and adjacent relation.

In this Soorah main communication lines are God, proponents of the truth, opponents of the truth, prophecy, Ahkam, the consequences of actions and … which, each line divided to more lines. This research, for proofing Qur’an’s Truth expressing the philosophy of ordering and numbering verses of Soorah, reinforcement holistic attitude in interpreting and discovering semantic network among verses, which are apparently scattered, and even evaluating occasions of revelation of verses would be efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

“the relationship between verses”, ” the symmetry of verses”, ” communicational outline”, ” the fluency of sura”, ” the sura.

.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث