فایل WORD: تحلیل روایی داستان حضرت موسی (ع) با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 30 آذر 1397
دسته بندی:

داستان حضرت موسی (ع) با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت

تحلیل روایی داستان حضرت موسی (ع) با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت

 فرمت: فایل WORD (قابل ویرایش)

.

مشخصات مقاله:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۰ ؛ موضوعات محوری: داستان حضرت موسی (ع) با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت ؛ رویکرد مقاله: علوم قرآنی – زبان قرآن ؛ نویسندگان: فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع، فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش).

.

چکیده

پیچیدگی داستان حضرت موسی (ع) در قرآن­ کریم به ویژه در مقایسه با روایت کتاب مقدس، کاوش­های نو در متن آن را ضروری می‌سازد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با هدف تحلیل شیوه روایی داستان، همراه با بررسی و تحلیل عناصر زبانی بر اساس نظریه ژپ لینت ولت پیشنهادی برای حل پیچیدگی­‌ها و رفع تعارض‌­های ظاهری با توجیه ناهمخوانی داستان­‌های قرآنی با متون کهن است. این نظریه به تحلیل نوع روایت، شامل روایت دنیای داستان ناهمسان و همسان می‌­پردازد.

یافته­‌های این تحلیل نشان می‌دهد که داستان حضرت موسی (ع) از جهت گونه روایی، ناهمسان و به صورت تلفیقی متن نگار و کُنش‌گر روایت شده است. نوع زاویه دید، بیرونی و از نوع دانای کل و الگوی طرح­های داستان دارای ساختاری کامل است. نقش الگویی در داستان حضرت موسی (ع)، مخاطب را با آموزنده­‌ترین برداشت‌های تفسیری روبرو می‌کند و دانای کل با پردازشی مطلوب در مؤلفه­‌های روایتگری، سلوک معنوی را در دشوارترین عرصه­‌های زندگی فردی و اجتماعی برای خواننده ترسیم می‌کند و این­چنین زبان قرآن را برای مخاطب، گویا و فصیح می‌­گرداند.

واژگان کلیدی:

داستان حضرت موسی (ع)؛ زاویه دید؛ ژپ لینت ولت ؛ طرح داستان؛ قرآن

.

بخشی از طرح مسئله

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻨﯽ ﺑﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺧﺎﻟﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺮﻧﮓ در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺮآن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ رﺧﺪادﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن، اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای درک ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻧﺴﺎن را در ﻣﯿﺎن رﺧﺪادﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺮآن از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺮدازﺷﯽ وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از ﻋﻨﺎﺻﺮ رواﯾﺘﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر داستان حضرت موسی (ع) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ. داستان حضرت موسی (ع) ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی داﺳﺘﺎن‌وارﮔﯽ از ﺣﯿﺚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد؟

ب. ﺑﺎ ﻧﮕﺎه رواﯾﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻧﻘﺶ زاویه دﯾﺪ در اﺑﻌﺎد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داستان حضرت موسی (ع) ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﮔﻮنه رواﯾﯽ، ﻃﺮح و زاویه دﯾﺪ داستان حضرت موسی (ع)، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظریه ژپ لینت ولت و ژراژ ژﻧﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﺳﺒﮏ رواﯾﯽ و ﻃﺮح آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

.

چارچوب مقاله:

ﭼﮑﯿﺪه

١. ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

٢. ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ

٣. ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺳﯽ داﺳﺘﺎن

۴. اﺻﻮل ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ رواﯾﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ژپ لینت ولت

۵. ﺳﺒﮏ رواﯾﯽ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ (ع)

۵. ١.  ﻃﺮح داﺳﺘﺎن دوران وﻻدت و ﮐﻮدکی و ﭘﺮورش ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﺎخ ﻓﺮﻋﻮن

۵. ١. ١  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻮﻧﮥ رواﯾﺖ و ﺷﺮح ﻃﺮح داﺳﺘﺎن دوران وﻻدت، ﮐﻮدکی و ﭘﺮورش حضرت موسی (ع)

۵. ٢  ﻃﺮح داﺳﺘﺎن دوران ﻫﺠﺮت از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻦ و زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﺣﻀﺮت ﺷﻌﯿﺐ (ع)

۵. ٢. ١  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻮﻧﮥ رواﯾﺖ و ﺷﺮح ﻃﺮح داﺳﺘﺎن دوران ﻫﺠﺮت ﻣﻮﺳﯽ(ع)

۵. ٣ ﻃﺮح داﺳﺘﺎن دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﺳﯽ (ع) 

۵. ٣. ١  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﺳﯽ(ع) ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و آﻏﺎز رﺳﺎﻟﺖ

۵. ٣. ٢  اﺑﻼغ رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ (ع)

۵. ٣. ٣  ﻣﻌﺠﺰات ﻣﻮﺳﯽ(ع) و اﯾﻤﺎن ﺟﺎدوﮔﺮان

۵. ٣. ۴  ﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﻘﺎوﻣﺖ حضرت موسی (ع) و ﻗﻮﻣﺶ

۵. ٣. ۵   ﻧﻔﺮﯾﻦحضرت موسی (ع) و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن

۵. ٣. ۶  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻮنه رواﯾﺖ و ﺷﺮح ﻃﺮح داﺳﺘﺎن دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﺳﯽ(ع) ﺑﻪ ﻣﺼﺮ

۵. ۴  ﻃﺮح داﺳﺘﺎن ﻫﻼﮐﺖ ﻓﺮﻋﻮن و ورود حضرت ﻣﻮﺳﯽ (ع) ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس

۵.  ۴.  ١  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖ و ﺷﺮح ﻃﺮح داﺳﺘﺎن ﻫﻼﮐﺖ ﻓﺮﻋﻮن و ورود ﻣﻮﺳﯽ(ع) ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس

۶.  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داستان حضرت موسی (ع)

٧. ﮐﺎرﺑﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ رواﯾﺖ در ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی از داستان حضرت موسی (ع)

نتیجه گیری

منابع

.

مقالات بیشتر در مورد موضوع داستان حضرت موسی (ع):

بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی (ع) در سوره اعراف

بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبان شناسی نقش گرا

.

تحلیل روایی داستان حضرت موسی (ع) با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

.

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود فایل WORD مقاله تحلیل روایی داستان حضرت موسی (ع) با تکیه بر نظریه ژپ لینت ولت ، تحلیل روایی داستان موسی (ع) با براساس روش ژپ لینت ولت ، تحلیل روایی داستان با روش ژپ لینت ولت با محوریت داستان موسی (ع). تحلیل زبان شناسی قصص القرآن با تکیه بر متد با روش ژپ لینت ولت ، بررسی زبانشناسی قصص قرآنی با روش ژپ لینت ولت؛ مطالعه موردی: داستان موسی(ع).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث