سبک شناسی آوایی دعای عرفه


سبک شناسی آوایی دعای عرفه-در حال بارگذاری
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: سبک شناسی آوایی دعای عرفه

نویسندگان: سید حسین سیدی ; نفیسه حاجی رجبی

واژگان کلیدی: سبک‌ شناسی; دعای عرفه; سطح آوایی

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۵