دنیا و آمادگی برای مرگ از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام


دنیا و آمادگی برای مرگ از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام-در حال بارگذاری
۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
700 K
رایگان

دنیا و آمادگی برای مرگ از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام

دنیا و آمادگی برای مرگ

نویسندگان: علیرضا هدائی ؛ مصطفی هدائی

سطح مقاله: علمی پژوهشی

زبان: انگلیسی

چکیده

در خصوص هدف آفرینش انسان حداقل دو دیدگاه می‌تواند وجود داشته باشد. یکی اینکه انسان هدفی جز شرکت در مسابقۀ گردآوری مال، دستیابی به مقامات بالای اجتماعی، و به دست گرفتن قدرت ندارد و در این راه می­تواند تمامی ارزشها و اصول انسانی را نادیده بگیرد؛ گویی جاودانه خواهد زیست و مرگ هیچگاه بر او چیره نخواهد شد. دیدگاه دیگر، دیدگاه الهی ـ دینی است که نقطۀ مقابل دیدگاه اول به شمار می‌رود. مقالۀ حاضر می­کوشد با تمرکز بر سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام دیدگاه دوم و مشخصه‌های آن را با سبکی ادبی تبیین کند.

واژگان کلیدی: دنیا؛ حب دنیا؛ مرگ؛ تفکر در مرگ؛ آمادگی برای مرگ