در جست و جوی یک اندیشه غالیانه بررسی روایت «سواء علی الناصب صلی ام زنی» در منابع امامیه با تکیه بر رجال النجاشی


در جست و جوی یک اندیشه غالیانه بررسی روایت «سواء علی الناصب صلی ام زنی» در منابع امامیه با تکیه بر رجال النجاشی-در حال بارگذاری
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله:  در جست و جوی یک اندیشه غالیانه بررسی روایت «سواء علی الناصب صلی ام زنی» در منابع امامیه با تکیه بر رجال النجاشی

 

رجال النجاشی - معارف نت

امیر احمدنژاد ؛ زهرا کلباسی

 

رجال النجاشی - معارف نت

 غلو ؛ نصب؛ محمد بن حسن بن شمون؛ نجاشی؛ حنان‌ بن ‌سدیر

 

رجال النجاشی - معارف نت

گذری بر جایگاه رجال النجاشی و تضعیفات وی

نجاشی و روایت سواء علی الناصب صلی ام زنی

محمد بن حسن بن شمون در دیگر آرای رجالی

روایات منقول از محمد بن حسن بن شمون

بررسی سندی روایت سواء علی الناصب

رد پای یک اندیشه غالیانه در دیگر منابع روایی

گذری بر اسناد روایت تسویه مصلی و زانی

گذری بر برخی رجال اسناد روایات تسویه مصلی و زانی

تاملی درباره حنان بن سدیر