واکاوی نقادانه روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزه‏ امامت


واکاوی نقادانه روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزه‏ امامت-در حال بارگذاری
۲۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
700 K
رایگان

 

عنوان مقاله: واکاوی نقادانه روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزه‏ امامت (مطالعه موردی کتاب: راهنمای ربانی در تشیع نخستین)

 

نویسندگان:

مهیار خانی مقدم ؛ محمدتقی دیاری بیگدلی

 

واژگان کلیدی:

فهم حدیث؛

روش خاورشناسان در فهم احادیث ؛ شیعه‏ شناسی ؛ امامت ؛ راهنمای ربانی در تشیع نخستین ؛ امیرمعزی

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات محوری:

امیرمعزی، زیست شناخت و چارچوب بینشی ؛ معرفی کتاب « راهنمای ربانی در تشیع نخستین » ؛ الگوی مبنا در فرآیند فهم حدیث .

واکاوی نقادانه عملکرد امیرمعزی در فهم احادیث : مرحله اول: دستیابی به حدیث صحیح ؛ مرحله دوم: فهم متن حدیث ؛ مرحله سوم : فهم مقصود حدیث.

روش خاورشناسان در فهم احادیث - معارف نت