بررسی انتقادی روش مفسران قرآن کریم در بیان تاریخ


بررسی انتقادی روش مفسران قرآن کریم در بیان تاریخ-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی انتقادی روش مفسران قرآن کریم در بیان تاریخ

نویسندگان: حسین شجاعی؛ نقی رجبیان

واژگان کلیدی: نقد روش‌ شناختی؛ آیات تاریخی؛ تفسیر تاریخی آیات؛ تفاسیر قرآن

سطح مقاله: علمی پژوهشی